Provozní řád

Lanové centrum není dětské hřiště, děti vyžadují neustálou pozornost, kterou zajišťuje rodič, zákonný zástupce nebo doprovod osoby starší 18 let!

Pohyb v lanovém centru mimo provozní dobu je ZAKÁZÁN.

V celém lanovém centru je zákaz pohybu pod překážkami, stejně tak pohybu s úvazkem mimo lanové centrum.

Překážky v celém areálu lanového centra jsou určeny osobám do max. hmotnosti 130 kg.

Dětský lanáček

Dětský lanáček je určen pro děti od 3 let. Dohled zde provádí rodič, zákonný zástupce či osoba starší 18 let.

Na dětský lanáček je zákaz vstupu dětí bez dozoru a ochranné helmy.

Dětský okruh – 15 překážek

Pohyb na dětském okruhu je možný pouze po proškolení a na pokyn instruktora.

Dětský lanový okruh je určen dětem od 5 let.

Rodiče, zákonný zástupce či doprovod osoby starší 18 let se může také účastnit programu v lanovém centru. Celé zařízení je konstruováno i pro pohyb dospělých osob.

Trasa dětského okruhu je jednosměrná.

Na plošince mohou být max. dvě osoby, na překážce pouze jedna.

Junior okruh – 14 překážek

Pohyb na junior okruhu je možný pouze po proškolení a na pokyn instruktora.

Trasa je určena klientům pouze pokud zakryjí vodorovně palcem vodorovnou značku stanovenou výrobcem ve výšce 160 cm a bezpečně zvládne manipulaci s jisticím systémem. To musí klient předvést instruktorovi na trenažéru, který vydá nebo nevydá souhlas se vstupem na junior okruh.

Na plošince mohou být max. dvě osoby, na překážce pouze jedna.

Střední okruh – 21 překážek

Pohyb na středním okruhu je možný pouze po proškolení a na pokyn instruktora.

Trasa je určena klientům od 10 let a to pouze pokud klient zakryje vodorovně palcem vodorovnou značku stanovenou výrobcem ve výšce 175 cm. Od 8 do 10 let je možné absolvovat střední okruh se zákonným zástupcem/doprovodem, a to pokud klient zakryje vodorovně palcem vodorovnou značku stanovenou výrobcem ve výšce 175 cm !!!

Na plošince mohou být max. dvě osoby, na překážce pouze jedna.

Vysoký okruh – 23 překážek

Pohyb na vysokém okruhu je možný pouze po proškolení a na pokyn instruktora.

Trasa je určena klientům od 12 let a a to pokud klient zakryje vodorovně palcem vodorovnou značku stanovenou výrobcem ve výšce 186 cm !!!

Na plošince mohou být max. dvě osoby, na překážce pouze jedna (výjimka: na překážce lavička mohou být současně dvě osoby).

Lanovkový okruh – 13 lanovek

Pohyb na lanovkovém okruhu je možný pouze po proškolení a na pokyn instruktora.

Trasa je určena klientům od 15 let a to pouze pokud klient zakryje vodorovně palcem vodorovnou značku stanovenou výrobcem ve výšce 186 cm. Od 12 do 15 let je možné absolvovat lanovkový okruh se zákonným zástupcem/doprovodem, a to pokud klient zakryje vodorovně palcem vodorovnou značku stanovenou výrobcem ve výšce 186cm !!! Zákonný zástupce/doprovod je povinen před výstupem na žebřících se přesvědčit o bezpečném zajištění klienta lanovým navijákem v jeho úvazku (dlaňová karabina spojena s kovovým okem na hrudní části sedáku).

Na plošince mohou být max. dvě osoby, na překážce pouze jedna.

Překážky Top-rope – 4 překážky, Slaňovací plošina

Pohyb na překážkách top-rope nebo na slaňovací plošině je možný pouze po proškolení a na pokyn instruktora – garanta a jsou určeny klientům od 10 let.

Překážky jsou vhodné pro skupinu více osob.

Nízké lanové překážky – 5 překážek

Pohyb na lanových překážkách je možný pouze po proškolení a na pokyn instruktora a jsou určeny klientům od 10 let.

Překážky jsou vhodné pro skupinu více osob.

Obecné informace

Návštěvníci se pohybují po lanovém centru na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví, popř. životě klienta způsobenou nedodržením udělených pokynů a instrukcí nebo v důsledku přecenění vlastních schopností a zdravotního stavu. Za děti(klienty) přebírá zodpovědnost rodič, zákonný zástupce nebo osoba starší 18 let pověřená dohledem dítěte.

Osoby se zdravotním postižením, případně jejich rodič, zákonný zástupce nebo doprovod, zváží účast na programu lanového centra v závislosti na typu a stupni postižení. Účast je možná jen po předchozí domluvě s obsluhou.

Každý klient lanového centra je povinen dbát pokynů obsluhy.

Je zakázáno vstupovat na překážky se žvýkačkou či jinými předměty v ústech, a na překážkách konzumovat jídlo a nápoje. Vstup na překážky v nevhodné obuvi (např. sandále, pantofle) je zakázán. Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby klienti odložili náramkové hodinky, prstýnky, náramky, řetízky, náušnice, nezafixovaný umělý chrup a další předměty nošené kolem krku či na rukou, dále aby klienti odložili veškeré ostré předměty, telefony, klíče z kapes apod. Delší vlasy je třeba sepnout, aby nedošlo k jejich zachycení na překážkách.

Provozovatel neodpovídá za věci odložené v prostorách lanového parku, stejně jako za poškození oděvu či jiných předmětů, např. v důsledku jejich pádu, oděru o překážku či jakékoliv znečištění.

Zapůjčenou výstroj je zakázáno vynášet mimo areál lanového centra. Pokud klient (rodič, zákonný zástupce či doprovod osoby starší 18 let) zjistí poškození výstroje či vybavení lanového centra, nahlásí tuto skutečnost neprodleně obsluze. Při přechodu překážkové trasy je přísně zakázáno manipulovat se sponami na výstroji, a zejména výstroj či její části odkládat. Místo pro odložení výstroje určuje zásadně instruktor.

Pokud má obsluha pochybnosti o věku dítěte, je na zákonném zástupci doložit věk dítěte.

Obsluha má právo ukončit program či vyloučit z areálu parku osobu či skupinu osob, pokud porušují provozní řád, bezpečnostní normy či nedodržují pokyny obsluhy lanového centra.

V areálu lanového centra je zakázáno kouřit, rozdělávat oheň a vstupovat se psy!!!

Před vstupem klienta na překážky potvrdí rodič, zákonný zástupce či doprovod osoby starší 18 let svým podpisem, že byl seznámen s tímto provozním řádem a absolvoval školení a nácvik jištění. Rodič, zákonný zástupce či doprovod musí být nápomocen obsluze, bude-li to situace vyžadovat.

Hodinu před koncem zavírací doby je vysoký okruh pro klienty uzavřen.

Dojde-li k porušení provozního řádu, má obsluha právo vykázat klienta z prostoru lanového centra bez nároku na vrácení vstupného.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na instruktora. Poznáte ho podle oranžové helmy, trička či jiného oděvu s nápisem „Instruktor“.

Důležité kontakty

HZS 150, Policie ČR 158, Městská policie 156, Záchranná služba 155, IZS 112.

Provozovatel lanového parku

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p.o.

Na Vyhlídce 35
360 01 Karlovy Vary
IČ: 00074811

Odpovědná osoba: Jiří Netopilík, Netopilik@llkv.cz,  +420 720 119 314

Platnost od 5.5.2017